Siekdami užtikrinti efektyvesnį interneto svetainės veikimą, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą interneto svetainėje sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai.

Privacy Policy

Polityka prywatności strony internetowej http://old.vilnius-tourism.lt

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo publiczne „GO Vilnius“ (dalej – „my“ lub „Administrator danych“) jest administratorem strony internetowej http://old.vilnius-tourism.lt (dalej – „Strona“). Niniejsza polityka prywatności (dalej – „Polityka prywatności“) służy do określenia i objaśnienia, jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe odwiedzających Stronę.  Polityka prywatności obejmuje również informacje dotyczące przetwarzania danych wszystkich pozostałych osób, których dane dotyczą, w ramach prowadzenia przez nas działalności.

Polityka prywatności obowiązuje wszystkie osoby, odwiedzające Stronę, jej postanowienia mają zastosowanie za każdym razem, gdy Pan/Pani chce dotrzeć do przekazywanych przez nas treści i (lub) usług, niezależnie od używanego sprzętu (komputer, telefon komórkowy, tablet i in.).  Kontynuując przeglądanie Strony Pan/Pani potwierdza, że zapoznał/-a się z niniejszą Polityką prywatności i rozumie jej postanowienia.

Dane wszystkich osób, których dane dotyczą przetwarzamy zgodnie z prawem, przejrzyście i uczciwie, w uprzednio określonych celach i wyłącznie w zakresie, niezbędnym do ich osiągnięcia. Przetwarzając Pana/Pani dane osobowe przestrzegamy wymogów w zakresie przetwarzania danych osobowych, określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nr 2016/679 (dalej – RODO), Ustawie Republiki Litewskiej o ochronie prawnej danych osobowych i innych aktach prawnych, jak również w rekomendacjach i (lub) zarządzeniach organów nadzoru.

Osoby w wieku poniżej 14 lat nie mogą udostępniać żadnych danych osobowych przez administrowane przez nas strony internetowe i (lub) konta na portalach społecznościowych. Osoba w wieku poniżej 14 lat, przed podaniem informacji osobowych, ma obowiązek uzyskać zgodę ustawowych przedstawicieli (rodziców, rodziców zastępczych, opiekunów).

Definicje stosowane w Polityce prywatności są rozumiane tak, jak określono w RODO.

Dane administratora danych:

PP „GO Vilnius“

Numer identyfikacyjny (REGON):  123641468

Adres zarejestrowanej siedziby: Gynėjų g. 14, LT-01109 Wilno

Tel.: +370 686 57232

E-mail: go@vilnius.lt

W jaki sposób gromadzimy informacje o Panu/Pani?

Pana/Pani dane osobowe, tj. dowolne informacje, które pomagają nam rozpoznać Pana/Panią, są pozyskiwane na różne sposoby:

 • Pani/Pani może samodzielnie podać informacje (dane osobowe);
 • informacje o Panu/Pani mogą być zbierane automatycznie;
 • w poszczególnych przypadkach otrzymujemy informacje o Panu/Pani od osób trzecich oraz możemy pozyskiwać informacje o Panu/Pani z publicznie dostępnych źródeł.
 • Pan/Pani może podać nam swoje dane osobowe bezpośrednio. Najczęściej ma to miejsce w przypadkach, gdy:
 • Pan/Pani zawiera z nami umowę (kupna-sprzedaży, o świadczenie usług i in.);
 • Pan/Pani korzysta ze świadczonych przez nas usług;
 • Pan/Pani prenumeruje nasz newsletter;
 • Pan/Pani rejestruje się na organizowane przez nas imprezy, konferencje, wystawy, kursy i in.;
 • Pan/Pani składa nam zapytanie, wniosek i (lub) reklamację telefonicznie, pocztą elektroniczną lub zwykłą.
 • Informacje o Panu/Pani mogą być zbierane automatycznie; najczęściej ma to miejsce w przypadkach, gdy:
 • Pan/Pani składa zapytanie za pośrednictwem naszej strony internetowej lub konta na portalach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube);
 • Pan/Pani dokonuje wpisów na portalach społecznościowych (np. Facebook, LindekIn, Instagram, Youtube), którymi zarządzamy;
 • Pan/Pani korzysta z administrowanych przez nas stron internetowych (dane zbierane przy pomocy plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies niżej).
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy uzyskać informacje o Panu/Pani od osób trzecich. Mogą to być informacje, przekazane przez naszych partnerów, kontrahentów, usługodawców, informacje z Pana/Pani publicznie dostępnych profili lub baz danych.
 • Możemy informacje o Panu/Pani, otrzymane od Pana/Pani i źródeł komercyjnych powiązać z innymi informacjami, które otrzymujemy od Pana/Pani lub o Panu/Pani.
 • Możemy gromadzić informacje o Panu/Pani również w innych przypadkach, nieomówionych w Polityce prywatności, jednak gdyby do tego doszło – dodatkowo poinformujemy o tym Pana/Panią.
 • Jakie informacje (dane osobowe) o Panu/Pani przetwarzamy?

Mimo iż staramy się gromadzić możliwie najmniej informacji o Panu/Pani, w ramach prowadzenia działalności zbieramy następujące dane:

 • Pana/Pani dane kontaktowe:
 • informacje, niezbędne do zawarcia, wykonania i zarządzania transakcjami, umowami i dowolnymi innymi porozumieniami;
 • informacje o Pana/Pani osiągnięciach, działalności zawodowej lub innej, istotnej dla rozwoju sektora turystycznego w Wilnie oraz kształtowania wizerunku Wilna;
 • Pana/Pani wizerunek, utrwalony na zdjęciach;
 • informacje, które Pan/Pani podaje dzwoniąc, pisząc do nas, składając zapytania lub wypełniając ankiety rejestracyjne;
 • informacje, zawarte w dokonywanych dla nas przez Pana/Panią płatnościach;
 • informacje, niezbędne do obrony interesów naszej placówki przed sądem lub innym organem;
 • informacje o urządzeniu, z którego Pan/Pani korzysta;
 • informacje do celów marketingu bezpośredniego.

Informacje, które uzyskujemy bezpośrednio od Pana/Pani, najczęściej są następujące:

 • imię, nazwisko, PESEL, płeć oraz inne dane zawarte w dokumentach tożsamości (paszporcie lub dowodzie osobistym), adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, miejsce pracy / działalność / firma, stanowisko, wykształcenie, stan cywilny, dane o alergiach i nietolerancji pokarmowej. Jak również pozostałe informacje, które mogą być potrzebne do nabycia/dostawy towarów i (lub) usług.

Informacje, które gromadzimy automatycznie, najczęściej są następujące:

 • informacje o tym, jak Pan/Pani korzysta z tej strony i (lub) innych naszych stron (informacje o urządzeniu: adres IP, wersja systemu operacyjnego i urządzenia, używanego w dotarciu do treści, parametry; informacje o logowaniu: Czas i długość Pana/Pani sesji oraz wszelkie informacje przechowywane przez pliki cookies, które Pan/Pani ustawił/-a na swoim urządzeniu (polityka dotycząca plików cookies poniżej); informacje o miejscu: sygnał GPS urządzenia lub informacje o najbliższych punktach dostępu WiFi oraz wieżach łączności komórkowej, które mogą nam zostać przekazane wskutek korzystania przez Pana/Panią z treści naszej strony).

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, najczęściej są następujące:

 • imię, nazwisko, miejsce pracy / działalność / firma, wykształcenie, dane o osiągnięciach, istotne dla rozwoju sektora turystycznego w Wilnie oraz kształtowania wizerunku Wilna, miejsce zamieszkania, wizerunek, utrwalony na zdjęciach.

Pan/Pani może nie podać nam poszczególnych informacji, jednak w takim wypadku możliwe jest, że nie będziemy mogli wyświadczyć Panu/Pani usług  (np., jeżeli Pan/Pani nie poda nam niezbędnych informacji, o które wnioskuje się w celu udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, nie będziemy mogli odpowiedzieć).

Ważne: Personel PP „GO Vilnius” ani pisemnie, ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób nie prosi o podanie przez Pana/Panią danych logowania, numerów kart bankowych, haseł lub dowolnych innych informacji, wskutek użycia których Panu/Pani może zostać wyrządzona szkoda finansowa lub dowolna inna.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Pana/Pani dane?

Wskazane wyżej informacje są przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia, wykonania i zarządzania transakcjami, umowami i dowolnymi innymi porozumieniami;
 • realizacji praw przez właściciela naszej placówki, Urząd Miasta Wilna;
 • nawiązania, utrzymania i rozwijania stosunków biznesowych, zawodowych i (lub) innych zgodnych z prawem;
 • kształtowania wizerunku Wilna, rozwoju sektora turystycznego oraz przyciągnięcia przedsiębiorców i talentów;
 • wykonania przez nas obowiązków zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa;
 • zarządzania wewnętrznego i prowadzenia przez naszą placówkę księgowości;
 • określenia jakości usług internetowych świadczonych przez naszą placówkę;
 • obrony interesów naszej placówki przed sądem lub innym organem;
 • marketingu bezpośredniego.

Informujemy, że naszym celem jest utrzymanie kontaktu z klientami i przekazywanie im informacji o oferowanych przez nas usługach. W tym celu zajmujemy się marketingiem bezpośrednim telefonicznie i (lub) pocztą elektroniczną, przekazując zawiadomienia i nowości dotyczące naszych usług, organizowanych imprez, konferencji, kursów i in. Mamy prawo wysyłać swoim klientom informacje reklamowe o towarach i usługach na adres poczty elektronicznej, który otrzymaliśmy świadcząc usługi lub sprzedając towary, z kolei nasi klienci mają prawo od razu lub w dowolnej innej chwili zrezygnować z przesyłanych przez nas w celach marketingu bezpośredniego treści, informując nas o swojej decyzji w dowolny dogodny sposób: e-mailem go@vilnius.lt, listem na adres Gynėjų g. 14, LT-01109 Wilno, lub korzystając z linku rezygnacji zawartego w liście elektronicznym z informacjami reklamowymi. Taka rezygnacja nie będzie miała żadnego wpływu na dotychczasowe przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

We wszystkich pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego wyłącznie po uzyskaniu Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych w takim celu. Taką zgodę można w dowolnej chwili cofnąć informując nas w sposób podany wyżej.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w oparciu o jedną lub kilka zgodnych z prawem podstaw:

 • wykonanie wymogów aktów prawnych;
 • zawarcie i wykonanie zawartych z Panem/Panią transakcji, umów lub podobnych porozumień;
 • interes publiczny (najwyżej Pana/Pani interes prywatny jest przeważający);
 • nasze zgodne z prawem interesy (najwyżej Pana/Pani interes prywatny jest przeważający);
 • w poszczególnych przypadkach – Pana/Pani zgoda.
 • Cele, podstawy i dane osobowe, które przetwarzamy, zawarto w poniższej tabeli:
– Cel– Podstawa (-y) prawna– Dane osobowe
– Zawarcie, wykonanie i zarządzanie transakcjami, umowami i dowolnymi innymi porozumieniami

– Zawarcie lub wykonanie umowy z Panem/Panią

– Wykonanie wymogów aktów prawnych

– Prawne interesy naszej placówki

– Imię, nazwisko, PESEL, płeć oraz inne dane zawarte w dokumentach tożsamości (paszporcie lub dowodzie osobistym), adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, miejsce pracy / działalność / firma, stanowisko, wykształcenie, stan cywilny, dane o alergiach i nietolerancji pokarmowej. Jak również pozostałe informacje, które mogą być potrzebne do nabycia/dostawy towarów i (lub) usług.

– Realizacja praw właściciela naszej placówki

– Wykonanie wymogów aktów prawnych– Wszelkie informacje związane z działalnością naszej placówki, tj. dowolne administrowane przez nas Pana/Pani dane osobowe
– Nawiązanie, utrzymanie i rozwijanie stosunków biznesowych, zawodowych i (lub) innych zgodnych z prawem;

– Prawne interesy naszej placówki

– Wykonanie wymogów aktów prawnych

– Interes publiczny

– Imię, nazwisko, płeć, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub inne dane kontaktowe, miejsce pracy / działalność / firma, stanowisko
Kształtowanie wizerunku Wilna, rozwój sektora turystycznego oraz przyciągnięcie przedsiębiorców i talentów;

– Wykonanie wymogów aktów prawnych

– Prawne interesy naszej placówki

– Interes publiczny

– Imię, nazwisko, PESEL, płeć oraz inne dane zawarte w dokumentach tożsamości (paszporcie lub dowodzie osobistym), adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, miejsce pracy / działalność / firma, stanowisko, wykształcenie, stan cywilny, dane o alergiach i nietolerancji pokarmowej, dane o osiągnięciach, istotnych dla rozwoju sektora turystycznego w Wilnie i kształtowania wizerunku Wilna, wizerunek, utrwalony na zdjęciach
– Wykonania przez nas obowiązków zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa;– Wykonanie wymogów aktów prawnych– W zależności od mających zastosowanie wymogów aktów prawnych, treści otrzymanego wniosku organów lub innych obiektywnych powodów
– Zarządzanie wewnętrzne i prowadzenie przez naszą placówkę księgowości

– Wykonanie wymogów aktów prawnych

– Prawne interesy naszej placówki

– W takim celu mogą być przetwarzane wszystkie posiadane przez nas Pana/Pani dane osobowe, wskazane w niniejszej Polityce prywatności
– Określenie jakości usług internetowych świadczonych przez naszą placówkę (mając na celu ich polepszenie i tworzenie nowych treści)– Prawne interesy naszej placówki– Adres IP, wersja systemu operacyjnego i urządzenia, używanego w dotarciu do treści, parametry, czas i długość Pana/Pani sesji oraz wszelkie informacje przechowywane przez pliki cookies, które ustawiliśmy na Pana/Pani urządzeniu, sygnał GPS urządzenia lub informacje o najbliższych punktach dostępu WiFi oraz wieżach łączności komórkowej, które mogą nam zostać przekazane wskutek korzystania przez Pana/Panią z treści naszej strony
– Obrona interesów naszej placówki przed sądem lub innym organem;

– Wykonanie wymogów aktów prawnych

– Prawne interesy naszej placówki

– Interes publiczny

– W zależności od wniesionego pozwu lub reklamacji, w tym celu mogą być przetwarzane wszystkie posiadane przez nas Pana/Pani dane osobowe, wskazane w niniejszej Polityce prywatności
– Marketing bezpośredni (wyłącznie jeżeli otrzymaliśmy Pana/Pani zgodę, lub, odpowiednio, nie otrzymaliśmy Pana/Pani zgody)

– Zgoda

– Prawne interesy naszej placówki

– Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania, wiek
 • W przypadkach, gdy nie będziemy mogli odwołać się do jednej ze wskazanych w tej tabeli podstaw prawnych, przed rozpoczęciem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, poprosimy o Pana/Pani zgodę (takie przypadki będą wynikać z okoliczności i kontekstu).
 • W przypadkach, gdy będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w innych niż wskazane w Polityce prywatności celach, poinformujemy o tym Pana/Panią w osobnym zawiadomieniu.
 • Komu przekazujemy Pana/Pani dane osobowe?
 • Bez uprzedniej pisemnej Pana/Pani zgody Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać wyłącznie w poniższych przypadkach:
 • odpowiedzialnie dobranym partnerom biznesowym lub przedsiębiorstwom, które świadczą usługi na nasz wniosek;
 • właścicielowi naszej placówki – Urzędowi Miasta Wilna;
 • organom ochrony prawnej i instytucjom państwowym;
 • innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub niezbędne do obrony naszych interesów prawnych.

Możliwości odbiorców Pana/Pani danych osobowych (poszczególnych administratorów danych) wykorzystania Pana/Pani danych są ograniczone, nie mogą oni używać informacji w celach innych niż określone w umowie zawartej z nami. W celu przesyłania ofert w ramach marketingu bezpośredniego, Pan/Pani zostanie poproszony/-a o osobną zgodę.

Możemy również przekazać Pana/Pani dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą nam usługi (wykonują prace). Podmioty przetwarzające dane mają prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie na podstawie umowy, zawartej przez nas z nimi, naszych wskazówek i wyłącznie w zakresie, niezbędnym do należytego wykonania określonych w umowie zobowiązań. Angażując podmioty przetwarzające dane podejmujemy wszystkie niezbędne kroki mające na celu, by podmioty te wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zachowały poufność wobec Pana/Pani danych osobowych.

Poniżej zawarty jest wykaz kategorii odbiorców danych:

banki; agencje reklamowe i firmy świadczące usługi marketingu; firma, która sprawuje opiekę nad systemem IT naszej placówki oraz inne firmy, które zajmują się przygotowaniem, instalowaniem i działaniem oprogramowania; firmy świadczące usługi łączności; firma ochroniarska; firmy prowadzące rachunkowość naszej placówki; firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie; firmy świadczące usługi prawne; firmy świadczące usługi archiwizacji; blogerzy oraz przedstawiciele innych mediów; firmy świadczące usługi z zakresu zakwaterowania, wyżywienia, rekreacji, organizowania imprez i inne, związane z sektorem turystycznym Wilna.

Inne podmioty, którym mogą być przekazywane posiadane przez nas informacje o Panu/Pani, gdy jest to wymagane dla ochrony naszych interesów prawnych lub wykonania obowiązujących przepisów prawa – to organy władz, funkcjonariusze postępowania przygotowawczego, sądy i in.

Więcej informacji o konkretnych podmiotach, wskazanych w tym punkcie, którym mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowe, można uzyskać zwracając się do nas z użyciem danych kontaktowanych podanych w niniejszej Polityce prywatności, danych wskazanych w polityce prywatności na innych administrowanych przez nas stronach internetowych lub  zawiadomieniach wysyłanych do Pana/Pani.

Do jakich krajów są przekazywane Pana/Pani dane osobowe?

Niekiedy będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe do innych krajów, w których może mieć zastosowanie niższy poziom ochrony danych. W takich przypadkach uczynimy wszystko, co od nas zależy, by zapewnić ochronę przekazywanych danych osobowych.

Więcej informacji…

W bardzo rzadkich przypadkach możemy wysłać Pana/Pani dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  W takich przypadkach zadbamy o zastosowanie jednego ze wskazanych poniżej środków bezpieczeństwa:

 • z odbiorcą danych podpisywana jest umowa oparta na zatwierdzonych przez Komisję Europejską Standardowych postanowieniach;
 • zastosowanie mają zasady obowiązujące przedsiębiorstwa;
 • odbiorca danych ma siedzibę w kraju, uznanym przez Komisję Europejską za stosujący właściwe standardy ochrony danych;
 • kodeksy etyczne, mechanizmy certyfikacji;
 • pozwolenie od Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

W razie niezastosowania żadnego ze wspomnianych środków ochrony, możemy zastosować klauzule przewidziane w artykule 49 Rozporządzenia (np. Przekazać Pana/Pani dane w oparciu o Pana/Pani zgodę), jednak mogą one być zastosowane wyłącznie w surowo określonych w Rozporządzeniu przypadkach.

Jakie działania podejmujemy w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych?

Wdrożyliśmy rozsądne i właściwe fizyczne i techniczne środki ochrony informacji, które zbieramy w celu przekazywania treści/świadczenia usług. Nie można jednak zapominać, że chociaż podejmujemy odpowiednie działania dla ochrony Pana/Pani danych osobowych, żadna strona, wykonywana internetowo operacja, system komputerowy czy łączność bezprzewodowa nie są całkowicie bezpieczne.

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Terminy przechowywania danych osobowych określamy kierując się wymogami ustaw, aktów normatywnych oraz wskazówkami organów nadzoru i (lub) innych właściwych instytucji. Jeżeli takie wymogi lub wskazówki nie zostały określone, terminy przechowywania danych określamy z uwzględnieniem interesu publicznego lub naszych własnych interesów prawnych, jednak przez okres nieprzekraczający 7 lat od chwili uzyskania danych (najwyżej, jak zostało wspomniane, przepisy prawa przewidują dłuższe okresy przechowywania danych).

Chcemy zwrócić uwagę, że, uwzględniając zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz stale organizowanych imprez, konferencji, wystaw, kursów i realizacji innych projektów, terminy przechowywania poszczególnych danych osobowych specyficznych kategorii osób, których dane dotyczą precyzujemy w odpowiedniej polityce prywatności dotyczącej innych administrowanych przez nas stron internetowych lub komunikatach informacyjnych, przekazywanych Panu/Pani w chwili uzyskania danych.

Po upływie terminów przechowywania danych, Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub odpersonalizowane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek Pana/Pani identyfikację.

Zazwyczaj dane osobowe są przechowywane przez wskazane poniżej okresy:

Dane osoboweOkres przechowywania
Dane dotyczące zawarcia, wykonania i zarządzania transakcjami, umowami i dowolnymi innymi porozumieniami10 lat po wygaśnięciu/rozwiązaniu transakcji, umowy lub porozumienia
Dane dotyczące płatności10 lat od dnia wykonania operacji płatniczej
Dane związane z rejestracją na organizowane przez nas imprezy, konferencje, wystawy, kursy i in.; Do 7 lat od dnia złożenia ankiety rejestracyjnej
Dane przekazane nam telefonicznie, pocztą elektroniczną lub zwykłą, zawarte w zapytaniach, wnioskach i (lub) reklamacjachDo 1 roku od dnia otrzymania lub wykonania zapytania/wniosku/reklamacji
Informacje o Pana/Pani osiągnięciach, działalności zawodowej lub innej, istotne dla rozwoju sektora turystycznego w Wilnie oraz kształtowania wizerunku WilnaDane są okresowo przeglądane i przechowywane dopóty, dopóki są istotne dla rozwoju sektora turystycznego w Wilnie oraz kształtowania wizerunku Wilna. Dane mogą zostać wykasowane wcześniej, jeżeli otrzymamy Pana/Pani odmowę dotyczącą przechowywania takich danych (jeżeli Pana/Pani interesy są przeważające)
Pana/Pani wizerunek, utrwalony na zdjęciachDopóty, dopóki jest ważna Pana/Pani zgoda, jeżeli Pan/Pani jest osobą publiczną – dopóty, dopóki publikowanie wizerunku ma istotne znaczenie dla rozwoju sektora turystycznego Wilna lub kształtowania wizerunku Wilna.  Dane mogą zostać wykasowane wcześniej, jeżeli otrzymamy Pana/Pani odmowę dotyczącą przechowywania takich danych (jeżeli Pana/Pani interesy są przeważające)
Pana/Pani dane związane z potencjalną lub faktyczną realizacją naszych interesów przed sądem lub innym organemDopóki nie upłyną przewidziane przepisami prawa terminy na złożenie reklamacji/skargi lub termin przedawnienia i (lub) nie uprawomocni się orzeczenie sądu
Za Pana/Pani zgodą są przetwarzane dane osobowe, z wyłączeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego na zdjęciachDo 2 lat od dnia uzyskania zgody, jeżeli zgoda nie została cofnięta wcześniej
Wpisy systemów IT (loga)1 rok

Nawet w przypadku, gdy Pan/Pani wyrazi życzenie rozwiązania umowy i rezygnacji z naszych usług, ze względu na możliwe w przyszłości roszczenia, dalej będziemy musieli przechowywać niektóre Pana/Pani dane dopóty, dopóki nie upłyną przewidziane terminy ich przechowywania.  Dane będą również przechowywane po to, byśmy w razie potrzeby mogli Panu/Pani udzielić niezbędnych informacji, mieli należycie udokumentowaną historię kontaktów z Panem/Panią oraz mogli odpowiedzieć na wszystkie pytania, związane ze współpracą pomiędzy Panem/Panią i nami.

Jakie ma Pan/Pani prawa?

W zależności od sytuacji oraz warunków dodatkowych określonych w RODO, Pan/Pani ma następujące prawa:

 • wiedzieć (być poinformowanym (-ą)) o przetwarzaniu swoich danych (prawo wiedzieć);
 • zapoznać się z przetwarzanymi przez nas Pana/Pani danymi oraz tym, jak są przetwarzane (prawo zapoznać się);
 • żądać poprawienia lub, w zależności od celów przetwarzania danych osobowych, uzupełnienia niepełnych danych osobowych (prawo do korekty);
 • żądać wykasowania związanych z Panem/Panią danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”);
 • żądać, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie związanych z Panem/Panią danych osobowych (prawo do ograniczenia);
 • żądać przeniesienia przekazanych nam danych (prawo do przenoszenia danych);
 • w dowolnej chwili nie zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie odbywa się dla dobra interesu publicznego, mając na celu interesy prawne nasze lub strony trzeciej oraz gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, włączając profilowanie (prawo nie zgodzić się);
 • cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są przetwarzane na podstawie zgody.

Zawsze mamy na celu właściwe zapewnienie Pana/Pani praw i operatywne reagowanie na wszelkie ewentualne ich naruszenia, dlatego, w razie jakiegokolwiek pytania w sprawie przetwarzanych przez nas Pana/Pani danych osobowych, prosimy najpierw skontaktować się z nami. Zaznaczamy również, że we wszystkich przypadkach ma Pan/Pani prawo złożyć skargę Państwowej Inspekcji Ochrony Danych.

Dajemy Panu/Pani możliwość w sposób wygodny zrealizować swoje prawa. Można to zrobić dzwoniąc na numer telefonu +370 686 57232, pisząc do nas na adres poczty elektronicznej go@vilnius.lt lub korzystając z linków zawartych w naszych materiałach o treści reklamowej, gdybyśmy taką treść Panu/Pani przekazali.

Pana/Pani prawa zostaną zrealizowane po uprzednim potwierdzeniu na żywo Pana/Pani tożsamości (okazaniu dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu) lub środkami łączności elektronicznej (np.: podpisem elektronicznym).

Pana/Pani prawoOkreślone ograniczenia

Prawo wiedzieć

 

Ma Pan/Pani prawo przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych uzyskać informacje o przetwarzaniu danych w formie zwięzłej, prostej i zrozumiałej.

Prawo zapoznać się

 

To prawo oznacza, że Pan/Pani ma prawo wnioskować o:

– Potwierdzenie, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe;

– Wykaz przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych;

– Wykaz celów i podstaw prawnych przetwarzania Pana/Pani danych;

– Potwierdzenie, czy wysyłamy dane do krajów trzecich, jeżeli tak, jakie podejmujemy środki ostrożności;

– Źródło uzyskania Pana/Pani danych osobowych;

– Informacje, czy jest stosowane profilowanie;

– Wskazanie okresu przechowywania danych.

Wskazane wyżej informacje podamy pod warunkiem, że nie naruszą praw i wolności innych osób.

Prawo do korekty

 

Ma zastosowanie, jeżeli posiadane przez nas informacje, związane z Pana/Pani danymi osobowymi są niepełne lub niedokładne.
Prawo do „bycia zapomnianym”

Ma zastosowanie, jeżeli:

– Posiadane przez nas informacje nie są potrzebne do osiągnięcia określonych celów;

– Dane przetwarzamy w oparciu o Pana/Pani zgodę, którą Pan/Pani cofa;

– Dane przetwarzamy w oparciu o interesy prawne i jeżeli po złożeniu przez Pana/Panią wniosku zostanie ustalone, że Pana/Pani interesy prywatne są przeważające;

– Informacje uzyskano w sposób niezgodny z prawem.

Prawo do ograniczenia

 

To prawo może być zrealizowane na okres, w którym analizujemy sytuację, tj.:

– Jeżeli Pan/Pani neguje dokładność informacji;

– Jeżeli Pan/Pani wyraża sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interesy prawne;

– Używamy informacji niezgodnie z prawem, jednak Pan/Pani wyraża sprzeciw wobec ich usunięcia;

– Informacje nie są nam potrzebne, jednak Pan/Pani żąda ich przechowywania ze względu na toczący się spór sądowy.

Prawo do przenoszenia informacjiTo prawo może zostać zrealizowane, jeżeli Pan/Pani przekazał/-a swoje dane i my je przetwarzamy automatycznie, w oparciu o Pana/Pani zgodę lub zawartą z Panem/Panią umowę.
Prawo nie zgodzić się

To prawo może zostać zrealizowane, gdy przetwarzanie danych odbywa się w interesie publicznym lub przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na interesy prawne Administratora danych lub strony trzeciej. Kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na takiej podstawie, mamy obowiązek udowodnić, że dane są przetwarzane ze względu na ważne przyczyny prawne, które mają przewagę nad Pana/Pani interesami.

W dowolnej chwili może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie związanym z marketingiem bezpośrednim.

Prawo cofnąć zgodęCofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody.
Prawo złożyć skargę Państwowej Inspekcji Ochrony Danych

Podmiot, którego dane dotyczą ma prawo wystąpienia do organu, odpowiedzialnego za nadzór i kontrolę nad przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych – Państwowej Inspekcji Ochrony Danych (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Wilno, e-mail ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804).

Więcej informacji: www.ada.lt

Możemy nie stworzyć Panu/Pani warunków do realizacji wymienionych wyżej praw, jeżeli w przypadkach przewidzianych ustawowo należy zapobiec przestępstwom, naruszeniom etyki służbowej lub zawodowej, zapewnić zbadanie, jak również ochronę praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub innych osób.

Ciasteczka (ang. „cookies“), sygnały i podobne technologie

Wykaz plików cookies dostępny tu

Cookies – to nieduże pliki, które są zapisywane w Pana/Pani przeglądarce. Są pomocne: w Polityce prywatności terminu „cookies” używamy do charakterystyki cookies i innych podobnych technologii, na przykład znaczników pikseli (ang. Pixel Tags), znaczników nawigacyjnych (ang. Web Beacon), czystych plików GIF (ang. clear GIF).

 • do rozpoznania Pani/Pana jako wcześniej odwiedzającego/-ą określoną stronę internetową;
 • zachowania Pana/Pani historii wejść na stronę i dostosowania według tego treści;
 • zapewnienia sprawnego działania Strony;
 • obserwowania długości, częstotliwości odwiedzin i zbierania informacji statystycznych o liczbie odwiedzających Stronę.

Analizując takie dane możemy doskonalić swoją Stronę i uczynić ją dogodniejszą w użytku.

Pliki cookies, używane na naszej Stronie: Przypominamy, że niektóre usługi mogą być opracowane w taki sposób, że działają wyłącznie z plikami cookies, po wyłączeniu zaś ich w całości lub części, nie będzie można korzystać z tych usług. W celu dotarcia do naszej treści można skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by zaakceptować wszystkie cookies, nie zaakceptować wszystkich cookies lub by pojawiała się informacja, gdy wysyła się cookies. Każda przeglądarka jest inna, dlatego, nie wiedząc jak zmienić ustawienia cookies, należy wejść do menu pomocy. System operacyjny Pana/Pani urządzenia może zawierać dodatkowe elementy sterujące plikami cookies. Jeśli Pan/Pani nie chce, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookies, należy skorzystać z dostępnej w wielu przeglądarkach prostej procedury, która pozwala zrezygnować z używania plików cookies. W celu uzyskania więcej informacji o zarządzaniu cookies, należy wejść na: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Zwracamy również uwagę, że oprócz plików cookies, z których korzystamy, Strona umożliwia niektórym stronom trzecim (takim jak menedżerowie portali społecznościowych) konfigurowanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies na używanym przez Pana/Panią urządzeniu. Strony trzecie, które instalują pliki cookies, stosują własne zasady ochrony prywatności, nie możemy za nie odpowiadać (nasza Strona nie ma dostępu do informacji, które przekazują), dlatego stanowczo zalecamy zapoznanie się z tymi zasadami na portalach internetowych tych stron trzecich. Wobec naszych kont na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) zastosowanie ma polityka prywatności ich administratorów.

Strony zewnętrzne

Strona zawiera linki do zewnętrznych stron, tj. stron internetowych placówek działających w branży turystycznej w Wilnie (np. zakwaterowania, wyżywienia, rekreacji). Korzystając z takich linków, należy pamiętać, że te strony i usługi, które udostępniają, muszą mieć własne indywidualne zasady (politykę) prywatności, za które nie możemy podjąć odpowiedzialności, dlatego zalecamy szczegółowe zapoznanie się z nimi przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Prosimy o kontakt z nami

W przypadku zauważenia rozbieżności w Polityce prywatności, luk w zabezpieczeniach na jakiejkolwiek z naszych stron internetowych, lub mając inne pytania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt w jeden z dogodnych sposobów:

PP „GO Vilnius“

Numer identyfikacyjny (REGON): 123641468

Adres zarejestrowanej siedziby: Gynėjų g. 14, LT-01109 Wilno

Tel.: +370 686 57232

E-mail: go@vilnius.lt

Postanowienia końcowe

Polityka prywatności jest rewidowana i aktualizowana zgodnie z naszymi potrzebami, przynajmniej raz na dwa lata lub po zmianach przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych. Po zaktualizowaniu naszej Polityki prywatności, powiadomimy Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach, które wprowadzimy, zamieszczając informacje na Stronie lub w inny podobny sposób. Jeżeli będzie Pan/Pani korzystać z naszych treści i (lub) usług po opublikowaniu takiego powiadomienia, uznamy, że Pan/Pani akceptuje nowe wymagania określone w zaktualizowanej Polityce prywatności.

Po raz ostatni Polityka prywatności została przejrzana 1 lutego 2019 r.